O Projektu

CENTAR ZAVIDOVIĆI

Investitor je kompanija Almy d.o.o. Zenica, dok je izvođač radova Almy gradnja d.o.o. Zenica. Projektant je „STILPROJEKT“ d.o.o. Zavidovići ( Dario Đonlić dipl.ing.građ.)

LOKACIJA
Stambeno poslovni objekat Centar Zavidovići se nalazi u ulici Dr.Pinkasa Bandta b.b. Zavidovići. Lokacija je uže gradsko područje, obezbijeđena pristupom sa ulice „dr.Pinkasa Bandta“. Prostor građevine je lociran u stambeno-poslovnoj zoni.

SPRATNOST OBJEKTA
PODRUM 2/3 + PRIZEMLJE + 3 SPRATA + POTKROVLJE

NAMJENA OBJEKTA
Podrum: pomoćne prostorije (ostave – 20 komada – šupe za drva); poslovne prostorije – kom 2 i zajedničke prostorije – stepenište i hodnik Prizemlje: poslovni prostori (4 poslovna prostora, administrativne i uslužne namjene i trgovačke namjene); zajedničke prostorije: vjetrobran, degažman, hodnik i stepenište I. SPRAT: 5 stambenih jedinica (3 stana i 2 garsonjere)
Zajedničke prostorije: stepenište + hodnik II. SPRAT: 5 stambenih jedinica (3 stana i 2 garsonjere)
Zajedničke prostorije: stepenište + hodnik III. SPRAT: 5 stambenih jedinica (3 stana i 2 garsonjere)
Zajedničke prostorije: stepenište + hodnik

KONCEPT
Namjena je stambeno-poslovna (podrum je određen sa dva poslovna dijela koji su u sklopu poslovnim prostorima u prizemlju, zatim prostorije za ostave za stambene jedinice i zajedničke prostorije, prizemlje je određeno kao poslovni prostori a spratne etaže su određene kao stambene jedinice). Poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama moraju biti kompatibilne sa stanovanjem, tj. Takve da bukom, vibracijama, zračenjem, emisijama štetnih materija, većom opasnosću od požara, eksplozije ili druge vrste tehničkih incidenata, nesrazmjerno velikim opterećenjem saobraćajnica i parkirališta i sl., ne ugrožavaju normalno stanovanje i rad u istoj ili u susjednim zgradama. Izgled krova građevine: krov objekta je u obliku atike (krovna maska) sa pokrovom od plastificiranog čeličnog lima. Građevina je klasičnog tipa a izvoditi će se od klasičnih modernih građevinskih materijala. Izgled krova građevine: krov objekta je u obliku atike (krovna maska) sa pokrovom od plastificiranog čeličnog lima.

KONSTRUKCIJA
TEMELJI
Temelji objekta ispod podruma se projektuju kao «kontra « temeljna ploča dimenzija prema statičkom proračunu. Po temeljnoj „kontra" ploči u podrumu su planirani AB zidovi, a iznad njih AB grede dimenzija prema statičkom proračunu. Sve temeljne AB ploče, se rade po podložnom sloju betona MB 20 d=10 cm. Iznad podložne betonske ploče se radi hidroizolacija - Biverplast V-40. Vertikalna hidroizolacija iza AB zidova se radi od - Biverplast V-40, sa zaštitom iste heraklitom d=10 cm i čepastom PVC zaštitom. Iza je planirana drenaža i drenažne cijevi DN 160 mm. Prilikom betoniranja temelja potrebno je ubetonirati i anker-armaturne šipke za ab stubove.

PODOVI:
Preko donje betonske ploče i temeljnih elemenata se izvodi hidroizolacija, i to po sistemu biverplast" V-30, debljine 3 mm sa varenjem spojeva. U prizemlju se preko hidroizolacije postavlja (rabicirani cementni estrih debljine 5-8cm sa cementnom glazurom kao završnim podom i sa keramičkim podnim protukliznim pločicama. Na I II, III spratu, su predviđene također keramičke pločice zavisno od namjena prostorija parket ili keramičke pločice). Po obimu prostorija gdje su predviđene keramičke pločice, se radi holker visine 10 cm od iste keramike. Termička izolacija se radi prema propisu, podna 3-5 cm, krovna 12-15 cm sa parnom branom od PE folija. Sa svih strana oko objekta se radi betonski trotoar širine 80 cm, debljine betona 10 cm sa MB20, a ispred ulaza se izvodi prilazni plato širine do kraja parcele.

GLAVNA NOSIVA I KROVNA KONSTRUKCIJA
Nosiva armiranobetonska konstrukcija se sastoji od temelja, stubova, greda ploča i serklaža po pozicionim planovima u prilogu. Međuspratnu i krovnu konstrukciju u spratnom dijelu objekta čini armiranobetonska ploča debljine 15 cm, koja se sa donje strane maleteriše prod. cem malterom debljine d= 2,5 cm. Vertikalna komunikacija je obezbjeđena preko dvokrakog AB stepeništa. Ograda je planirana od inoxa, visine h=1,0 m. Krovnu konstrukcija je predvidena kao AB kosa i ravna ploča sa drvenom konstrukcijom sistemom rogova, vjenčanica, podrožnjača, i drvenih stubova, od «čamove « grade. Krov je jednovodan, sa padom krovne plohe od 8 ° Pokrov je plastificirani trapezni čelični lim. Odvodnja vode je riješena sistemom horizontalnih i vertikalnih oluka, od čeličnog plastificiranog lima , boja čokolade

ZIDOVI
Svi fasadni zidovi i glavni srednji nosivi zidovi su od blok opeke debljine 25 cm. Zabatni zid se radi od istog materijala, a sve se zida produznim cementnim malterom 1:3:6. Zidovi se ukrućuju horizontalnim, vertikalnim i kosim armiranobetonskim serklazima. Svi serklazi se konstruktivno armiraju rebrastom armaturom. Pregradni zidovi stana i sanitarija debljine 10,15 i 20 cm se rade od istog materijala. Zidovi u podrumu se rade od armiranog betona d= 25 cm. Zidovi se inače svi grubo i fino malterišu p. c. malterom debljine 2 cm, zajedno sa ab elementima, gletuju i boje disperzivnom bojom u bijelo sa unutarnje strane objekta. Fasada se završno obrađuje termo malterom koji se premazuje mineralnim fasadnim premazom po prospektu. ( alternativa tvrdi stiropor d = 10,0 cm, a zatim rabiciranje i postavljanje plastificirane fasade). Zidovi u sanitarijama se završno obraduju zidnom keramikom dimenzija 25x25 cm u boji po želji Investitora, sa fugama, do visine stropa.

OTVORI:
Svi otvori na fasadi objekta u prizemlju se rade kao bravarija - Al plastificirana bravarija. Vanjski otvori na I, II, III spratu, se rade kao PVC stolarija sa potrebnim okovima. Unutrašnji otvori u poslovnom dijelu se rade od Al bravarije( plastificirana stolarija) sa potrebnim okovima. Unutrašnji otvori u stambenom dijelu na I, II, III spratu, kao i na mansardi se rade kao stolarija sa potrebnim okovima i bravom sa tri ključa. Ulazna vrata u stanove su predviđena kao protiv provalna sa potrebnim okovima, bravom sa 4 ključa. Podrumske prostorije imaju indirektno osvjetljenje i prirodnu ventilaciju preko protora koji su smješteni u podrumske ,,niše"

VENTILACIJA
Ventiliranje prostorija je predviđeno preko vanjskih otvora - prozora i vrata. Vještačka ventilacija u poslovnom prostoru je preko el.ventilatora. Prostorije koje nemaju prirodnu ventilaciju, sanitarni čvorovi imaju vještačku ventilaciju preko ventilacionih kanala od prefabrikovanih elemenata sa dvije i tri komore.

INSTALACIJE
Obrađene su instalacije vodovoda i kanalizacije, kao i elektroinstalacije sa gromobranskim instalacijama.

GRIJANJE
Grijanje je u stanovima predvideno na čvrsto gorivo, preko dimnjaka, a u prizemlju u poslovnim prostorima preko klima uređaja. Dimnjaci su predviđeni od prefabrikovanih elemenata, kao ,,Schiedel“. Alternativno grijanje - el. Radijatori, a u stanovima preko dimnjaka na čvrsto gorivo.

PP ZAŠTITA
Za početno gašenje požara predviđen je suvi protivpožarni aparat tipa PPA S-9 i PPA CO2- 5kg koji se postavlja uz glavni razvodni ormar. U stambeno-poslovnom objektu je planirana unutrašnja hidrantska mreža. Obrađeno je projektu vodovoda i kanalizacije i protivpožarne zaštite. Objekat se nalazi u gradskoj zoni gdje je obezbijeđena vanjska hidrantska mreža. Vatrogasna jedinica sa profesionalnom opremom se nalazi na udaljenosti do 2,0 km, a dojavljivanje je telefonom. Sve ostale pojedinosti su date grafičkim prilozima, projektantskim predmjerom i predračunom radova, statičkim proračunom i projektom instalacija.